Untitled Document
ค้นหาชื่อ,สกุล,เลขที่บัตร :

หลักสูตร/วิชา:CMU+61 สายวิทย์ (VIP)

รักษิณา เกียงซอง
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
รมณียา ลุมมา
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
กฤติญา ธรรมสิทธิ์
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
พรพิงค์ จิตรงาม
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
นนทนันท์ ปานเพชร
มงฟอร์ตวิทยาลัย(เชียงใหม่)
พิมพ์ชนก แซ่ลิ่ม
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
ปิยะธิดา ยาทัน
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
บุรัสกร นิยมไพรพนาวัลย์
เชียงรายวิทยาคม(เชียงราย)
รชต วงศ์ประสิทธิ์
ยุพราชวิทยาลัย(เชียงใหม่)

คลิ๊กดูทั้งหมด


หลักสูตร/วิชา:CMU+61 สายศิลป์ (VIP)

วัชรพงษ์ ไอถิน
วัฒโนทัยพายัพ(เชียงใหม่)
ธัญวรัตน์ พิสิษฐกุล
สามัคคีวิทยาคม(เชียงราย)
พลอยชมพู วรวีระวงศ์
วารีเชียงใหม่(เชียงใหม่)
จิตรลดา กุลฉิม
สาธิตมหาวิทยาลัย เชียงใหม่(เชียงใหม่)
วีรภัทร จินะทอง
ส่วนบุญโญปถัมภ์(ลำพูน)
จิระปรียา ดาราพันธ์
หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์(เชียงใหม่)
ปรินทร์ แก้วมา
นวมินทราชูทิศ พายัพ(เชียงใหม่)

คลิ๊กดูทั้งหมด


หลักสูตร/วิชา:TOP+62(วิทย์)

บุญรักษา ผัดสัก
จักรคำคณาทร(ลำพูน)
ศุภัทราภรณ์ สิงห์แก้ว
จักรคำคณาทร(ลำพูน)
อาทิตยา โคตรธิสาร
จักรคำคณาทร(ลำพูน)
จุไรลักษณ์ เลสัก
จักรคำคณาทร(ลำพูน)
ณัฐณิชา ผดุงพันธ์
จักรคำคณาทร(ลำพูน)

คลิ๊กดูทั้งหมด


หลักสูตร/วิชา:CMU+62 สายวิทย์ (VIP)

ณัฐนันท์ ดวงปัญญาสว่าง
พระหฤทัย เชียงใหม่(เชียงใหม่)
วณิชา คุณา
มงฟอร์ตวิทยาลัย(เชียงใหม่)
อุภัยภัทร ลาภมาก
สาธิตมหาวิทยาลัย เชียงใหม่(เชียงใหม่)
วัชรพล โยธาดี
จักรคำคณาทร(ลำพูน)
พัฒน์นรี กวั่งซ้วน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย(เชียงราย)
พิมลภา ปัญญามี
ยุพราชวิทยาลัย(เชียงใหม่)
พิมพ์ชนก นาคะเกตุ
ยุพราชวิทยาลัย(เชียงใหม่)
จุฑามาศ เป็งนำ
ยุพราชวิทยาลัย(เชียงใหม่)
ธนภรณ์ ไชยบุตร
ยุพราชวิทยาลัย(เชียงใหม่)

คลิ๊กดูทั้งหมด


หลักสูตร/วิชา:CMU+62 สายศิลป์ (VIP)

ชัญญาวีร์ แสนมหายักษ์
สามัคคีวิทยาคม(เชียงราย)
ญาณิศา ปินตา
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์(เชียงราย)
นภัสชา ชุ่มใจ
ยุพราชวิทยาลัย(เชียงใหม่)
รติพร กันทะวงค์
ยุพราชวิทยาลัย(เชียงใหม่)
จิรวัฒน์ ทาพรหม
ยุพราชวิทยาลัย(เชียงใหม่)
ศิรวัฒน์ หน่อคำ
มงฟอร์ตวิทยาลัย(เชียงใหม่)
อภิชญาพัชร์ อินต๊ะวงค์
สามัคคีวิทยาคม(เชียงราย)
กมลวรรณ โทนเทียน
ส่วนบุญโญปถัมภ์(ลำพูน)
ณัฐดนัย ปัญญาชัย
จักรคำคณาทร(ลำพูน)

คลิ๊กดูทั้งหมด


หลักสูตร/วิชา:CMU+63 สายวิทย์ (VIP)

ธัญลักษณ์ ตาหล้า
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์(เชียงราย)
อารียา ไชยแดน
สาธิตมหาวิทยาลัย เชียงใหม่(เชียงใหม่)
กฤตภาส ต๊ะปวน
มงฟอร์ตวิทยาลัย(เชียงใหม่)
บัณฑิตา ลือลาภ
สามัคคีวิทยาคม(เชียงราย)
ธาราวนา คำน้อย
สามัคคีวิทยาคม(เชียงราย)
ศิริกาญจณ เมฆติรัตน์
สามัคคีวิทยาคม(เชียงราย)
ธัญชนก พูนนาม
สามัคคีวิทยาคม(เชียงราย)
สุภานันท์ รุ่งนภาศิริวงศ์
เมืองเชียงราย(เชียงราย)
ศิรภัสสร จอมสว่าง
สามัคคีวิทยาคม(เชียงราย)

คลิ๊กดูทั้งหมด


หลักสูตร/วิชา:CMU+63 สายศิลป์ (VIP)

ทิพวัลย์ วันดี
ส่วนบุญโญปถัมภ์(ลำพูน)
สิณสการณ์ สารยศ
ส่วนบุญโญปถัมภ์(ลำพูน)
 

คลิ๊กดูทั้งหมด